Политика за защита на личните данни

„Термоикономик – ЕООД” зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.thermoeconomic.com

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.thermoeconomic.com
Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на „Термоикономик – ЕООД” и/или има регистрация на www.thermoeconomic.com. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни – www.thermoeconomic.com, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
 
Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни
„Термоикономик – ЕООД” е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 147073052, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. „Термоикономик – ЕООД” е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
гр. Бургас,
ул. Индустриална No.33, дворът на Гарантсервиз
телефон +35956843731
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: www.thermoeconomic.com 
1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме
1.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Термоикономик – ЕООД” обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „Термоикономик – ЕООД” и клиента:
Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
Данни, събирани при плащане, направено към „Термоикономик – ЕООД”, по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване www.thermoeconomic.com;
Данни от профила ви за достъп до www.thermoeconomic.com – потребителско име, история на заявките / поръчките;
Адрес за доставка;
Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.
 
Б) Данни, изготвени и генерирани от „Термоикономик – ЕООД”в процеса на предоставяне на услугите/стоките:
Номер на поръчката
Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.
 
1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:
А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.
„Термоикономик – ЕООД” обработва данните Ви за следните цели:
·      Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане;
·      Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.
·      Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 
Б) В изпълнение на свои законови задължения, „Термоикономик – ЕООД” обработва данните Ви за следните цели:
·      Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
·      Издаване на фактури;
·      За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 
В) „Термоикономик – ЕООД” обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
·      За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;
 
2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:
2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Термоикономик – ЕООД” – обработват личните Ви данни от името на „Термоикономик – ЕООД” или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;
 
Счетоводство с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;
 
2.2. Други администратори на лични данни, на които „Термоикономик – ЕООД” предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име
 
Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Термоикономик – ЕООД” предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 
3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
 
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки – не повече от 2 години.
Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
 
4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Термоикономик – ЕООД”
Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Термоикономик – ЕООД” информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.
4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.
4.3. да възразите пред „Термоикономик – ЕООД” по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:
·      при наличие на законово основание за това;
·      за целите на директния маркетинг;
 
4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
 
5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Термоикономик – ЕООД” и какви са последиците от това.
 
За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, „Термоикономик – ЕООД” се нуждае от определени данни.
Непредоставянето на следните данни препятства възможността „Термоикономик – ЕООД” да сключи договор за услуги/стоки с Вас:
 
·      Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
·      Адрес за доставка;